INTERNSHIP & TRAINING IN USA

INTERNSHIP & TRAINING IN USA

Internship & Training in USA เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ได้เรียนรู้การทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่างเน้นการฝึกวิชาชีพทางตามสาขาที่จบการศึกษาโดยตรงและผ่านการทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 – 12 เดือน และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเริ่มงานได้

ระยะเวลาโครงการ

6 เดือน – 12 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี ในสาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 3. กรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ Culinary, Hospitality, Food & Beverage ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 6 เดือน
 4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขา Culinary, Hospitality, Food & Beverage ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 7. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. จบการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
 3. กรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ Culinary, Hospitality, Food & Beverage ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขา Culinary, Hospitality, Food & Beverage ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 7. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
 1. Hospitality and Tourism Management
 2. Food & Beverage and Restaurant Management
 3. Culinary Arts
 4. Business Management
 5. Marketing & Commerce
 6. Information Media and Communication
 7. Engineering
 8. Graphic Design

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ INTERNSHIP in USA

 • สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษกับ iHappy

 • ส่ง Resume ของผู้สมัครพร้อมแจ้งตำแหน่งงานที่สนใจ มาทาง ihappyinternship@gmail.com

 • สัมภาษณ์กับทางนายจ้ายโดยตรง หรือ ทาง Skype

 • ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อขอ VISA J1  และ DS2019 กับทางสถานทูตอเมริกา

 • ซื้อตั๋วเครื่องบินและเข้าร่วมปฐมนิเทศน์

 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการจัดหางานทาง iHappy Education ได้ร่วมกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาในการประสานงาน การคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้โดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว โดยทาง iHappy Education จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน

ค่าสมัคร 5,000 บาท (Non-Refundable ทุกกรณี)
ค่าโครงการงวดที่ 1 20,000 บาท

 • กรณีที่ 1 ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติข้างต้นจากองค์กรแลกเปลี่ยน (ก่อนการสัมภาษณ์นายจ้าง) ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 20,000 บาท
 • กรณี 2 ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง 1-2 ครั้ง สามารถขอคืนเงินได้เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท, 3-4 ครั้ง สามารถขอเงินคืนได้เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

*** หากผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกโครงการด้วยตนเองทุกกรณี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และหากผู้เข้าร่วมโครงการสัมภาษณ์งานผ่านเรียบร้อยแล้วหรือปฏิเสธงานเพื่อรองานใหม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 ในทุกกรณี

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
ค่าโครงการงวดที่ 2   

*ตามโปรโมชันที่ได้รับ (ชำระหลังจากผ่านสัมภาษณ์งาน หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าโครงการสิ้นสุดทันที)

 

ค่า VISA Package

 

16,400 บาท

 

***ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รูปภาพโปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น