INTERNSHIP & TRAINING IN USA

INTERNSHIP & TRAINING IN USA

Internship & Training in USA เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ได้เรียนรู้การฝึกงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่างเน้นการฝึกวิชาชีพทางตามสาขาที่จบการศึกษาโดยตรงและผ่านการฝึกงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลาโครงการ

Internship 6-12 Months

Training 12-18 Months

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-35 ปี

2. ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในระดับป.ตรีหรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี

1. อายุระหว่าง20-35 ปี

2. จบการศึกษาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ตรงตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี

4. หากผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด เกษตร โรงแรม ครัว โลจิสติกส์ วิศวะ โปรแกรมเมอร์ กราฟิกดีไซน์ ฯลฯ ผู้สมัคร ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

 1. Hospitality and Tourism Management
 2. Food & Beverage and Restaurant Management
 3. Culinary Arts
 4. Business Management
 5. Marketing & Commerce
 6. Information Media and Communication
 7. Engineering
 8. Graphic Design

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ INTERNSHIP in USA

 • สัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษกับ iHappy ฟรี!

 • ส่ง Resume ของผู้สมัครพร้อมแจ้งตำแหน่งงานที่สนใจ มาทาง iHappyinternship@gmail.com

 • สัมภาษณ์กับทางนายจ้ายโดยตรง หรือ ผ่านทาง Skype

 • ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อขอ VISA J1  และ DS2019 กับทางสถานทูตอเมริกา

 • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์เตรียมตัวก่อนการเดินทาง

 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • พร้อมรับการดูแลแบบ Exclusive จากพี่ๆ iHappy ตลอดระยะเวลาการ

ในการจัดหางานทาง iHappy Exchange ได้ร่วมกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาในการประสานงาน การคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้โดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว โดยทาง  iHappy Exchange จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

สุดพิเศษ!!! พร้อมสิทธิในการรับทุนการศึกษา 

มูลค่ากว่า  500,000 บาทและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น