INTERNSHIP IN SPAIN

INTERNSHIP IN SPAIN

โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ประเทศสเปน (Internship in Spain) เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาการโรงแรม การครัวและอาหารได้มีประสบการณ์การฝึกงานแบบเข็มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ในระยะเวลา 3 เดือน – 6 เดือน กับโรงแรมหรือภัตตาคารใน Restaurant Bo Tic 1* Michelin , Hotel Eurostar Grand Marina 5* GL , Hotel Villa Retiro 5* อีกมากมาย และยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ

3 เดือน – 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ในสาขาวิชา Culinary, Hospitality, Food & Beverage
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดีหรือมีความรู้ภาษาสเปน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 5. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
 1. Transcript
 2. ใบรับรองการศึกษา
 3. Resume
 4. Copy of Passport
 5. Statement €800 / เดือน
 • ได้รับค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน (*ขึ้นอยู่กับงานที่เราฝึก)
 • ฟรี ที่พัก
 • ฟรี อาหารในขณะชั่วโมงทำงาน
 • ได้รับใบรับรองจากโรงแรมหรือภัตตาคารของประเทศสเปน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระค่าสมัคร 5,900 บาท

 • เลือกงานและชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

  และส่งใบสมัครไปยังโรงแรม/ภัตตาคาร ตามที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลือกไว้

 • เมื่อได้รับการตอบรับจากทางนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าโครงการงวดที่ 2 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฝึกงาน และรับเอกสาร คือ หนังสือรับเชิญ, ข้อตกลงระหว่างโรงแรมหรือภัตตาคารขณะฝึกงาน, แผนการอบรม, กรมธรรม์ประกันชีวิต

 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์วีซ่า

 • เรียนปรับพื้นฐานภาษาสเปน ฟรี! จากทาง iHappy (สามารถเรียนได้ตลอดช่วงของการสมัครเพื่อเตรียมความพร้อม)

 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 • เดินทางไปยังประเทศสเปน

รูปภาพโปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น