INTERNSHIP IN SPAIN

INTERNSHIP IN SPAIN

โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ประเทศสเปน (Internship in Spain) เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาการครัวและการโรงแรม ได้มีประสบการณ์การฝึกงานแบบเข้มข้นกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง พร้อมมีรายได้ในระยะเวลา 3 เดือน – 6 เดือน กับโรงแรมหรือภัตตาคารอาหาร MICHELIN STAR มากกว่า 100แห่งทั่วประเทศสเปน และยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ

3 เดือน – 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชา Culinary, Hospitality, Food & Beverage
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดีหรือมีความรู้ภาษาสเปน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 5. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
 1. Transcript (ใบแสดงผลการศึกษา)
 2. Certificate of Student Status (ใบรับรองการศึกษา)
 3. Resume / CV
 4. Copy of Passport
 5. Statement €800 / เดือน
 • ได้รับค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน (*ขึ้นอยู่กับงานที่เราฝึก)
 • ฟรี ที่พัก (*ขึ้นอยู่กับงานที่เราฝึก)
 • ฟรี อาหารในขณะชั่วโมงทำงาน 
 • ได้รับใบรับรองจากโรงแรมหรือภัตตาคารของประเทศสเปน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมแจ้งตำแหน่งงานที่สนใจและชำระค่าสมัคร 5,900 บาท

 • ดำเนินการสัมภาษณ์งานโดยตรงหรือทาง Skype พร้อมชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

 • เมื่อได้รับการตอบรับจากทางนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าโครงการงวดที่ 2 และรับเอกสาร คือ หนังสือรับเชิญ, ข้อตกลงระหว่างโรงแรมหรือภัตตาคารขณะฝึกงาน, แผนการอบรม

 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์วีซ่า

 • เรียนปรับพื้นฐานภาษาสเปน ฟรี! จากทาง iHappy (สามารถเรียนได้ตลอดช่วงของการสมัครเพื่อเตรียมความพร้อม)

 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 • เดินทางไปยังประเทศสเปน

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น