INTERNSHIP IN FRANCE

INTERNSHIP IN FRANCE

โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส (Internship in France) เมืองอาหารของโลก สำหรับนักศึกษาการโรงแรมและการครัว

ได้เพิ่มประสบการณ์การฝึกงาน พร้อมรับรายได้กับโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว หรือภัตตาคารอาหารระดับ Michelin Star กว่า 100 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศส

เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความเป็นเลิศทางด้านอาหาร ที่ประเทศฝรั่งเศส จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ของผู้ที่อยากเป็นเชฟในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ

3 เดือน – 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชา Culinary, Hospitality, Food & Beverage
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดีหรือมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 5. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
 1. Transcript (ใบแสดงผลการศึกษา)
 2. Certificate of Student Status (ใบรับรองการศึกษา)
 3. Resume / CV
 4. Copy of Passport
 5. Statement €800 / เดือน
 • ได้รับค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน €500 / เดือน
 • ฟรี ที่พัก (*ขึ้นอยู่กับงานที่เราฝึก)
 • ฟรี อาหารในขณะชั่วโมงทำงาน 
 • ได้รับใบรับรองจากโรงแรมหรือภัตตาคารของประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระค่าสมัคร 5,900 บาท

 • สัมภาษณ์งานและชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

 • เมื่อได้รับการตอบรับจากทางนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการชำระค่าโครงการงวดที่ 2 และรับเอกสาร คือ หนังสือรับเชิญ, ข้อตกลงระหว่างโรงแรมหรือภัตตาคารขณะฝึกงาน, แผนการอบรม

 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์วีซ่า

 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 • เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส

รูปภาพโปรโมชั่น

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น