HIGH SCHOOL EXCHANGE

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange คือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดย IHappy Exchange ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมทั้งรัฐบาล และ เอกชน เพื่อเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 10 เดือน โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศและได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างชาติในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นักเรียนเข้าเรียนนั้นได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ยังได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน (Host Family) ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ได้ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของผู้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้น้องๆและครอบครัวของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมั่นใจว่าได้ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ อย่างจริงใจและปลอดภัย ในตลอดช่วงเวลาที่อยู่อาศัยด้วย

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน)

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.ได้ความรู้ในการฝึกฝนทักษะภาษากับเจ้าของภาษา

2.ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

3.ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แข่งกีฬาและท่องเที่ยว

4.ได้แสดงความเป็นผู้ในการทำกิจกรรม และมีความกล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเอง

5.ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบการศึกษาจากทางโรงเรียนและสามารถเทียบผลการเรียนได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 และไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่เปิดภาคการศึกษา)

2.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 , 4 และ 5

3.ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.50

4.มีความประพฤติที่ดี สุขภาพร่างกายละจิดใจสมบูรณ์แข็งแรง

5.เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจ อดทน และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ.

2.สำเนาผลการเรียน ย้อนหลัง 3 ปี.

3..ใบรับรองสถานภาพทางการเรียน.

4.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

5.รูปถ่ายสี